English (UK)Magyar (HU)
Neveléstudományi Intézet
free templates joomla

TÁMOP–4.1.2-08/1/B-2009-0007 és TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011

TÁMOP–4.1.2-08/1/B-2009-0007

A felnövekvő nemzedékért Közép-Dunántúli Régió pedagógusképzését segítő szolgáltató és kutatóhálózat kialakítása című projekt

Projektgazda: Pannon Egyetem (PE) Konzorciumi partnerek: Dunaújvárosi Főiskola (DF) Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola (VHF)

A projekt bemutatása

A projekt 2010. március 1. kezdődött és 2011. augusztus 31. fejeződött be. A projekt hosszú távú célja a kompetencia alapú oktatást biztosító és fejlesztő pedagógusképzés tartalmi megújítása, pedagógusképzést támogató szakmai szolgáltató- és kutatóközpont kialakítása – a pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézményekre építve – a Közép-Dunántúli Régióban.

A projekt megvalósulása során a képzésben résztvevők (hallgatók, pedagógusképzésben résztvevő oktatók, közoktatásban tevékenykedő pedagógusok) elméleti és gyakorlati képzését segítő szolgáltató- és kutatóközpont alakult Pápán, amely a projektidőszakot követően a fenntartott fejlesztésekkel továbbműködik.
A projekt során létrejött produktumokat hasznosítja a konzorciumban szereplő mindhárom felsőoktatási intézmény, tehát a tanárképzési, pedagógusképzési rendszerben közvetlenül érintett képzőhelyek, szakmai szervezetek illetékes felsőoktatási szakemberei.

A projektben vállalt 14 téma célkitűzései:

1. regionális kutató és szolgáltató központ kialakítása Pápán

2. regionális szolgáltató és kutatóközponthoz kapcsolódó hálózati együttműködés kialakítása

3. részvétel a pedagógusképző intézmények regionális központjai közötti országos szolgáltató és kutatóhálózat létrehozásában (mind a nyolc régióra tekintettel)

4. rugalmas regionális hálózat megteremtése a pedagógusképzés fejlesztése érdekében

5. a regionális központ minőségbiztosítási rendszerének kiépítése

6. a pedagógusképzésben foglalkoztatott oktatók korszerű, kompetenciaalapú felkészítése

7. a pedagógus foglalkozásokra felkészítő  tananyagfejlesztés, a tanárképzéshez kötődő szakanyagok elkészítése

8. alternatív tantervi programok fejlesztése, kísérleti jellegű megvalósítása a tanárképzésben

9. a pedagógusképzést kísérő és követő gyakorlati képzés folyamatának kidolgozása

10. együttműködés a közoktatási intézményekben a gyakorlatot vezető mentorok kiválasztására és felkészítésére, a mentorképzés tartalmának kidolgozása

11. a közoktatásban szakmai gyakorlatot végző pedagógusjelölteket segít fórum kiépítése, fejlesztése

12. a közoktatási, illetve a képző intézményeket kiszolgáló tudástechnológiai kutató szolgáltatások kiépítése, elsősorban a régióban folyó pedagógiai kutatások eredményeinek elterjesztése

13. módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz 14. együttműködés a gyakorlatra jelentkező hallgatók és a közoktatási gyakorlóhelyek párosítására és elosztására alkalmas adatbázisok és informatikai alkalmazások fejlesztésében

A projektben vállalt témák a konzorciumi tagokkal szoros együttműködésben valósult meg. A Közép-Dunántúli Regionális Pedagógusképzést Segítő Kutató és Szolgáltató Központ került kialakításra, a központ dolgozói egy 60 órás minőségbiztosítási tréningen vettek részt.   A pedagógusképzésben foglalkoztatott oktatók körének felmérése után megtörtént a felkészítés a kompetencia alapú pedagógiai munkára. 2011. január 15.- március 30. között műhelyfoglalkozások keretében megvalósított képzés tapasztalatai összegzésre, értékelésre kerültek. A tanárjelöltek tantárgypedagógiai képzése során szakspecifikus tanári kompetenciákat fejlesztő programcsomagok kipróbálása megtörtént a szemináriumi foglalkozások alkalmával a 2010/2011. tanév őszi szemeszterben.
A tapasztalatok, az eredmények összegzése, a korrigált programcsomagok véglegesítése a kipróbálást követő hónapokban megvalósult.
Az alternatív tantervi program kísérleti jellegű megvalósítása megtörtént a 2010/2011. tanév tavaszi szemeszterében. A program indítását megelőzően állapot felmérés történt, interjúk, kérdőívek kidolgozása után a felvételekre is sor került.
A pedagógusképzésben résztvevők számára módszertani segédanyagok kidolgozása megvalósult, a lektorált anyagok nyomdai kivitelezése folyamatban van.
A mentorképzés know-how-jának (tartalom, módszertan, eszközrendszer) kidolgozása Közismereti tanárképzés keretében 2011. február hónapban befejeződött.
2011. január 31-én tréning és szoftverhasználatot segítő tanácsadás folyt digitális kompetenciák elsajátítása érdekében Pápán.
2011. május 11-én a régióban kutatást végzők eredményeinek ismertetésére került sor, műhelymunkát valósítottunk meg Pápán. 
Szakmai kritériumlisták készültek a pedagógusok képzésében szerepet játszó szakemberek tevékenységének strukturált leírásához.

Az indikátormutatók: A Közép-Dunántúli Regionális Pedagógusképzést Segítő Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása megtörtént. A regionális központ keretei közötti együttműködést 116 közoktatási intézménnyel kötöttünk. A továbbképzésben résztvevő szakterületi és pedagógia-oktatók száma 44 fő. 38 db fejlesztett módszertan és modul készült el. A gyakorlati képzési helyekre a program keretében kifejlesztett rendszer segítségével a tanár szakos hallgatók több, mint 93%-át közvetítettük ki.

A projekt nagyobb feladatai közé tartozott a regionális kutató és szolgáltató központ informatikai rendszerének kiépítése. Az informatikai rendszer megvalósításának feladata, egy projektportál fejlesztése a pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózat kialakításának támogatására. További feladatunk volt: a portál adatokkal való feltöltése, az adatbázisok összeállítása. A projekt kiemelt feladata közé tartozott a 2011. július 4-6. között megrendezésre került Mentorfórum. A fórumra 255 fő közoktatásban dolgozó pedagógus jelentkezett.

 

TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011

Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban című projekt

Projektgazda: Pannon Egyetem (PE) Konzorciumi partnerek: Dunaújvárosi Főiskola (DF)  ASSAS Research Kutatás-fejlesztési Nonprofit Kft.

A projekt bemutatása A projekt futamideje: 2014. január 1. – 2015. augusztus 14.
A projekt céljai:
1. A felsőoktatási, köznevelési térségek pedagógiai kutató- és szolgáltató feladatait ellátó térségi pedagógiai központok továbbfejlesztése és hálózatának erősítése.

2.  Az új pedagógusképzési rendszer belső szervezeti feltételeinek kiépítése.

3.  A pedagógusképzés minőségi fejlesztéséhez szükséges tudástár bővítése, a kutatási kapacitások növelése.

4.  A térségi pedagógiai központok szolgáltatásainak kiterjesztése a köznevelési intézmények teljes körére.

A projekt eredményei: Kialakítottuk a Tanárképző Központ infrastruktúráját és információs rendszerét.
Elkészült a Tanárképző Központ SzMR-e.
Három alkalommal került sor mentortalálkozóra a projekt futamideje alatt:

1. A mentortanárok alakuló fóruma 2014. május 14-én valósult meg. Az összejövetelen a mentorálási  munkáról, az azzal kapcsolatos tapasztalatokról, a hatályos szabályzókról, az újonnan szervezett Tanárképző Központ céljairól, tevékenységéről, a mentorokkal és az iskolájukkal való együttműködés lehetőségéről volt szó.

2. A kapcsolat továbberősítése céljából 2014. október 17-én került sor a következő találkozóra.

3. 2015. június 9-én valósult meg szakmai workshopunk a vezetőtanárok számára. A rendezvény célja az iskolai folyamatba ágyazott és a tanárok együttműködésére alapozó szakmai továbbképzések tanácsadói támogatása, hálózat kialakítása térségenként, valamint jó gyakorlatok átadása, tapasztaltcsere ösztönzése volt.
A www.tanarkepzohalozat.hu portál továbbfejlesztése eredményeként létrejövő új honlapon két elektronikus könyvtárat alakítottunk ki. - digitalizáltuk Zsolnai József csak papíralapon megjelentetett munkáit (25 kötetet), -  valamint a Neveléstudományi Kutatóműhely tagjainak publikációit.
A Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar oktatói összesen 50 e-learning tananyagot készítettek el.
Az Iskolakultúra folyóiratban Tudós tanár rovatot alakítottunk ki, amelybe a régió tudós tanárainak írásai kerültek. Ezen kívül a www.tanarkepzohalozat.hu honlapon a Jó gyakorlatok rovatba 25 további írás került fel.
Szakmai fórumot tartottunk 2015. május 12-én amelynek célja a Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karon működő kutatóműhelyek és a Tudós tanár programban résztvevők összekapcsolása, illetve a Tudós tanár program munkásságának és szakmai eredményeinek bemutatása volt.
Nemzetközi konferenciát rendeztünk „Fókuszban a pedagógus mesterség” címmel  2014. október 17-én. A több, mint 120 résztvevő 3 plenáris előadást és 35 szekció előadást hallgatott meg. Összeállt a környék köznevelési, közoktatási intézményeinek listája.
Elkészült a Közép-dunántúli Régióban megtalálható szakirányú és szakvizsgás képzések illetve pedagógusképzést folytató intézmények adatbázisa. Kidolgoztunk 20-féle 30 órás pedagógus-továbbképzési programot. Négy program a neveléstudomány tematikája körébe esik, a többi programot az MFTK intézetei, tanszékei, továbbá a Pannon Egyetem más karainak oktatói, illetve általunk felkért külsős szakemberek készítették.
2015. májusában 5 alkalommal került sor a „képzők képzése” program megvalósítására. Az MFTK oktatói 42 órás képzésen vettek részt.