English (UK)Magyar (HU)
Neveléstudományi Intézet
free templates joomla

Ismerjük meg az ÉKP-t

Az Értékközvetítő és képességfejlesztő program

Zsolnai József az Oktatáskutató Intézetben kezdte meg azt a kutatást, amelynek célja az általános iskolában fejleszthető képességek teljes körének feltárása, illetve az iskolai tehetségfejlesztésben és hátránykompenzálásban eddig még fel nem tárt szerepének tisztázása volt. A kutatás kiindulópontja az a feltevés volt, hogy a művelődési hátrány-kompenzálás és a tehetségfejlesztés összekapcsolása iskolai keretek között a képességfejlesztésen keresztül lehetséges, valamint hogy mindkettő alapját a tanulók a tevékenységek széles körével való megismertetése adja. Ennek a kutatómunkának az eredménye alapján került kimunkálásra az Értékközvetítő és képességfejlesztő program (ÉKP). A program iskolai megvalósításának feltétele, hogy a tehetség- és képességfejlesztést korai életszakaszban kell elkezdeni, ebben minden tanulónak pedagógiailag azonos esélyt kell biztosítani, illetve hogy a fejlesztésnek sokoldalúan képzett személyiségek kialakulásához kell vezetnie.

Az ÉKP tantárgyi rendszere és főbb jellemzői A program 12 évfolyamra kidolgozott, a nemzeti alaptanterv műveltségterületeihez igazított tantervvel rendelkezik, ennek ellenére sokkal több tantárgyat tanítanak, mint a hagyományos iskolákban. A 12 évfolyam alatt 48 kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon választható tantárgy képezi az ÉKP tantárgyi rendszerét, amelyek között számos, a hagyományos oktatásban nem létező tantárgy is megtalálható. A nyelvek között lehetőség van a japán nyelv választására, a matematika műveltségterülethez tartozóan rejtvény, sakk és logika tanulható, az ember és társadalom műveltségterület kötelezően választandó, illetve kötelező tárgya a vallásismeret, a tudománytan és tudománytörténet, a művészetek keretében az alkotástan, képzőművészet és esztétika, film- és színházesztétika, fotózás és virágrendezés, életvitel és gyakorlati ismertek között pedig barkácsolás, munka- és pályaismeret szerepel a hagyományostól eltérő tantárgyak között , valamint a tanulók valamennyi tantárgy keretében megismerkednek a könyv és könyvtárhasználattal. A követelmények és a műveltségterületek vonatkozásban igazodik a Nemzeti Alaptantervhez. A programot alkalmazó pedagógusok és a program szerint tanuló diákok számára kidolgozott tankönyv és taneszköz rendszerrel rendelkezik. A tanulókkal szemben támasztott követelményeket a szülők rendelkezésére bocsátja, így a szülők is beavatottá válnak, és aktív részesei lehetnek a gyerekek tanulási folyamatának. A családpedagógiai feladatok szempontjából kiadvány segít eligazodni a szülőknek a program által képviselt nevelési elvekben és értékvilágban. Azáltal, hogy a megszokottnál több tantárgyat tanítanak, a kultúra teljességét viszi be az iskolába. A tantárgyi programot átszövi a kommunikáció (nyelvi és vizuális egyaránt), valamint kiemelt szerepet kap a viselkedés- és az érintkezéskultúra fejlesztése. Bár a megszokottnál sokkal több tantárgyat tanulnak a diákok és ebből kifolyólag a tanórák száma is magasabb, a bábozás, színjátszás, furulyázás, virágkötés, szövés, fonás nem tekinthető a hagyományos értelemben vett tantárgyaknak; hanem ezek elsősorban a játék és az alkotás élményt biztosítják a gyermekek számára. A játékok fejlesztő hatását más tantárgyak esetében is kihasználják a programban dolgozó pedagógusok. Az előzőeken túlmenően kiemelt szerepe van a gondolkodás, a vállalkozói magatartás és az innováció-készség fejlesztésének és a demokratikus életre való felkészülésnek is. Fontos cél a gyerekeknél a reális énkép kialakítása, amelyhez szorosan kapcsolódik a reális emberkép, magyarságkép, Európa-kép és világkép alakítása is. A művészeti jellegű tárgyak is magas óraszámban és változatos tevékenységi formák keretében képezik a program részét. A programot alkalmazó iskolákban egyaránt figyelmet fordítanak a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatására és a tehetséges gyerekek fejlesztésére. Minden gyermek esetében figyelembe veszik saját tanulási tempóját és lehetővé teszik a számára lehető legnagyobb teljesítmény elérését. A program hangsúlyozza az önművelés jelentőségét és biztosítja annak lehetőséget az egyes tantárgyakhoz és a tananyaghoz kapcsolódóan. Fontos szerep jut a művészeteknek és az alkotásra nevelésnek. A program keretében a gyerekek számos tevékenységgel ismerkedhetnek meg, így lehetőség van arra is, hogy minden gyermekről kiderüljön, hogy milyen tevékenységi formában tehetséges és ezáltal sikerélményhez juthat. Munkakultúrát ad a gyerekeknek, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy megtanuljanak tanulni, illetve hozzászoktatja őket a kudarcokhoz is. A program mindemellett fontosnak tartja, hogy a gyerekek otthonos, kulturált környezetben tanuljanak. Az iskola minden szintjén a tanuló személy áll a középpontban, a tanár interaktív viszonyban van a tanulóval. A program alkotásorientált, ezáltal fontos szerep jut az alkotásnak, alkotásra nevelésnek és az alkotni tudásnak. Alkalmazása filozófiailag is művelt, alkotó pedagógusokat követel.

Az ÉKP iskolai gyakorlata Az Értékközvetítő és képességfejlesztő program érintetlenül hagyta a hagyományos tantárgy és tanóra rendszert. A hátránykompenzálás és a tehetséggondozás megvalósítása érdekében az egésznapos oktatást részesíti előnyben, melynek keretében lehetőség nyílik arra, hogy a tanulók a hagyományosnál több tevékenységi formával ismerkedhessenek meg. A programban fontos szerepet kapott az iskola keretein kívül zajló oktatás is, amelynek célja az iskola környezetének megismerése és a saját élményből származó tapasztalatok előtérbe helyezése az oktatás során. Fontosnak tartja, hogy nyolcadik osztály végéig ugyanaz az osztályfőnök kísérje végig az osztályt. Az elsőtől harmadik osztályig terjedő időszak képez egy egységet, amely időszak alatt a tanulóknak lehetősége van arra, hogy harmadik év végére elsajátítsák az elvárható szintet minden tantárgyból és ez idő alatt nincs mód a buktatásra.

(Heffner Anna – Kiss Éva (1998): Az értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógia. In: Pukánszky Béla - Zsolnai Anikó (szerk.): Pedagógiák az ezredfordulón. Szöveggyűjtemény. Budapest, Eötvös József Könyvkiadó p. 225-237.)

 Az ÉKP Központ által végzett feladatok:
 
- Az Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program (ÉKP) legitimációjának folyamatos biztosítása.
- Az ÉKP-nak mint pedagógiai tudásrendszernek és praxisnak akciókutatásokkalmegalapozott folyamatos fejlesztése.
- Az ÉKP-s és a NYIK-es (Nyelvi, irodalmi és kommunikációs program szerint működő)iskolahálózat szakmai koordinálása, munkájuk szakértői nyomonkövetése.
- 120 órás akkreditált pedagógus-továbbképzési programok megszervezése és lebonyolítása.
- Kormányrendelettel legitimált Képességfejlesztő és értékőrző kerettantervek hazai és nemzetközi terjesztése, szolgáltatások nyújtása a közoktatás, a pedagógus- továbbképzés és a pedagógusképzés számára.

AZ ÉKP-s iskolák 2017-ben:

Iskola neve címe telefon e-mail honlap facebook
Balmazújvárosi Általános Iskola
Bocskai István Tagintézmény
4060 Balmazújváros,
Hortobágyi út 12.
+36 52 370-082,
+36 52 580-606
 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    http://balmazbocskai.hu/ -
Kazinczy Ferenc Értékközvetítő
és Képességfejlesztő
Általános Iskola
1215 Budapest,
Vágóhíd utca 68-74.
+36 1 278-2140, 
+36 1 425-2415
 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  www.kfai.hu  -
Rózsakerti Demjén István
Református Általános Iskola
1223 Budapest,
Rákóczi út 16.
+36 1 577-8300  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  www.rozsakertiskola.hu
Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű és Sportiskola Általános Iskola
2510 Dorog,
Bécsi út 45.
+36 33 509-570 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - https://www.facebook.com/
groups/155960234534705/?fref=ts
Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola 2400 Dunaújváros, Köztársaság utca 14. +36 25 413-035 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. http://dozsa-duj.hu/ -
Szabadhegyi Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános 9028 Győr,
Konini u. 2-4.
+36 96 414 979
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.szkk-gyor.hu
-
Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola 3000 Hatvan,
Géza fejedelem utca 2.
+36 37 341-255 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. http://kodalysuli.hu/ -
Mocsáry Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3182 Karancslapujtő, Rákóczi út 70. +36 32 447-213 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. http://mocsary.freewb.hu -
Hársfadombi Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola 2065 Mány,
Szent István u. 4.
+36 22 350-720 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. átalakítás alatt -
Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 5900 Orosháza,
Előd u. 17.
+36 68 510 775 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. http://www.refiskolaoh.hu -
Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Osztopáni Tagiskolája 7444 Osztopán,
Fő u. 22
+36 82 589-006 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - https://www.facebook.com/
iskola.osztopan
Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium 2440 Százhalombatta, Szent István tér 1. +36 23 355-013  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. http://arany.battanet.hu/  
Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola 8000 Székesfehérvár György O. tér 3. +36 22 311-371 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.vasvarialtisk-szfv.sulinet.hu
Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola 5000 Szolnok, Kassai út 29. +36 56 420-731  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  http://www.szkodaly.sulinet.hu/ https://www.facebook.com/
szolnokikodaly/
Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola 2045 Törökbálint Óvoda utca 1. +36 23 335-639 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.balintsuli.hu  
Várdomb-Alsónána Általános Iskola 7146 Várdomb Kossuth u. 121. +36 74 430-158
ig:+36 20 324- 2990
 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.vardomb.hu/index.php  https://www.facebook.com/
profile.php?id=100013170466847&fref=ts
 
Bán Aladár Általános Iskola 8100 Várpalota, Körmöcbánya u. 1. +36 88 582-870 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.banaladar.hu https://www.facebook.com/
banaladar.hu/?fref=ts
Képesség - és Tehetségfejlesztő Magán Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 8100 Várpalota, Dankó P. utca 16./VII. +36 88 479-522
+36 88 479-415
 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 http://ktm-vpalota.sulinet.hu/ https://www.facebook.com/K%C3%A9pess%C3%A9g-%C3%A9s-Tehets%C3%A9gfejleszt%C5%91-Mag%C3%A1niskola-482512748512485/?fref=ts
Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8798 Zalabér Hunyadi út 2 +36 83 376-008 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - -

 A Zsolnai programgazda

Az ÉKP program

A NYIK Program

Az Almanach 1 ITT érhető el

Az Almanach 2  ITT érhető el