English (UK)Magyar (HU)
Neveléstudományi Intézet
free templates joomla

A Neveléstudományi mesterszak felvételi eljárási rendje

Pannon Egyetem, Veszprém
Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar
Mesterképzési felvételi eljárási rend
Neveléstudomány mesterképzési szak
Szakfelelős:
Dr. habil. Sántha Kálmán
Szakért felelős intézet:
Pannon Egyetem, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, Neveléstudományi Intézet
1. A Neveléstudomány mesterképzési szakra történő belépés feltételei
A  neveléstudomány MA képzés  során mesterfokozatot szerezhetnek a neveléstudomány BA
diplomával rendelkezők, továbbá azok az óvónők, tanítók, felsőoktatási intézményekben pedagógiai végzettséggel még nem rendelkező oktatók, kutatóhelyeken, szakszolgálatban dolgozók, akiknek pályájukon való továbblépésükhöz neveléstudományi, pedagógiai szakképzettségre van szükségük.
A bemenethez feltétel nélkül, teljes kreditértékkel elfogadott alapszakok: pedagógia, andragógia, közösségszervező, szociálpedagógia, pszichológia, konduktor, tanító, óvodapedagógus, gyógypedagógus és csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak.
A bemenethez megadott feltételekkel elfogadott  alapszakok:  azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatási  törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.  A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján
szükséges minimális kreditek száma legalább 50 kredit a pedagógia, pszichológia, andragógia,
szociológia, jogi, társadalomtudományok, gazdaságtudományok, egészségtudományok ismeretköreiből.
1.1.A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen a korábbi tanulmányok
szerint kapható 50 kredit az alábbi ismeretkörökben:
Alapozó ismeretek terén: A művelődés és tudomány területéről; Az oktatási nevelési intézmények, szervezetek világából; az informatika és számítógép használat
(IKT) köréből (4-6 kredit területenként);
Neveléselmélet/nevelésfilozófia; Oktatáselmélet, Magyar és egyetemes neveléstörténet; Nevelés és oktatásszociológia; Nevelés– és oktatáslélektan; Kutatásmódszer-tan (4-6 kredit területenként);
2. Kreditelismertetés
Azoknak a jelentkezőknek, akik nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkeznek, a felvételi
eljárás során kreditelismertetési eljárásban kell részt venniük, melyet a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kara folytat le (ennek folyamatáról alább részletes
információ olvasható). A teljes kreditérték beszámítású szakokról jelentkezők esetében kreditelismertetési eljárásra nincs szükség.
A kreditelismertetési eljárás alapjául szolgáló dokumentumok:
leckekönyv másolata, vagy elektronikus nyilvántartási rendszerből  készült nyomat
(pl. Neptun, ETR)
nyomtatott lista a felsőoktatási intézmény pecsétjével és aláírásával ellátva, amely
tartalmazza a teljesített tárgyak nevét, kódját, érdemjegyét és kreditértékét;
kérelem a kreditelismertetési eljárás lefolytatásáról;
megcímzett válaszboríték.
A kreditelismertetési eljárás díjtalan.
3. Felvételi vizsgakövetelmények
3.1. A felvételi vizsga szóban történik, témakörei:
A neveléselmélet és a nevelésfilozófia mibenléte;
Kutatásmódszertani alapismeretek;
A neveléstudomány sajátságos kutatási módszerei, eljárásai
A magyar és az egyetemes neveléstörténet legfőbb korszakai
A pedagógushivatás és mesterség kérdései: tudás, értékrend, pedagógusetika
Oktatásszociológiai ismeretek hasznosításának lehetősége a személyes és közösségi foglalkozásokon, a pedagógusszerep és a pedagóguspálya
Nevelés-  és oktatáslélektan, a nevelés és a tanulás folyamatának pszichológiai  értelmezése;
3.2. Ajánlott szakirodalom a felvételi vizsgára való felkészüléshez
Bábosik István: Nevelés az Európai Unióban. Budapest, Osiris Kiadó, 2004.
Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Műszaki Könyv-kiadó, Budapest 2004. (és későbbi kiadások)
Falus Iván:  Didaktika. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998. (és későbbi ki-adások)
Mészáros István, Németh András, Pukánszky Béla:  Bevezetés a pedagógia és  az
iskoláztatás történetébe. Budapest, Osiris Kiadó, 1999. (és későbbi kiadások)
4. Jelentkezés felvételi eljárásra
Jelentkezés a www.felvi.hu honlapon.
5. A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok (egy példányban, fénymásolatban)
A jelentkezés alapjául szolgáló oklevelet, a felvételi eljárást befolyásoló dokumentumokat, a
többletpontokat igazoló dokumentumokat a jelentkezéskor a kitöltött jelentkezési lappal
együtt kell benyújtani.
6. Felvételi pontok számítása
A felvételi eljárás során maximum 100 pont szerezhető.
A felvételiző a szóbeli felvételi elbeszélgetésen  maximum 90 pontot kaphat a felvételi vizsgakövetelményekben megjelölt ismeretek ellenőrzése alapján.
- Többletpontként maximum 10 pont adható, az alábbiak szerint:
o  OTDK 1-3.hely                                             5 pont
o  OTDK részvétel                                           3 pont
o  intézményi TDK 1.helyezés                         5 pont
intézményi TDK 2. helyezés                            4 pont
intézményi TDK 3. helyezés                            3 pont
kutatási és publikációs tevékenység               5 pont
megjelent/elfogadott publikáció 1                    4 pont
második középfokú nyelvvizsga                      5 pont
gyermekgondozás                                           2 pont
halmozottan hátrányos helyzet                        2 pont
hátrányos helyzet                                            1 pont
fogyatékosság                                                 2 pont
7. A felvételi döntés
A jelentkezők felvételéről szakonként egységes rangsorolás alapján dönt a Modern Filológiai
és Társadalomtudományi Kar, a felsőoktatásért felelős miniszter által meghatározott államilag
támogatott létszámkeret figyelembe vételével.
8. A felvételi eljárás aktuális időpontjai, információi
Jelentkezési határidő: a felvi.hu honlapon
Előzetes kreditelismerési eljárás: Ha Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, ak-kor az ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie a Pannon Egyetem Modern
Filológiai és Társadalomtudományi Karánál. A kérvényt a leckekönyv-másolattal a Pannon
Egyetem Oktatási Igazgatóságához (8200 Veszprém, Egyetem u. 10) kell benyújtania. A Pan-non Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kara a kreditelismerési eljárás
alapját képező dokumentumok kézhezvétele után 30 napon belül  hozza meg határozatát,
amely tartalmazza a képzés során az alapképzési szakokról teljesítendő tárgyakat. A döntés
után a jelentkező megkapja a kreditelismerési határozat egy eredeti példányát.
A felvételi vizsga időpontja: A Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar honlapján és
a felvi.hu honlapon megtalálható.
A felvételi vizsga helye:  Pannon Egyetem, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar,
Neveléstudományi Intézet Veszprém
A pontos helyszínt megjelölése a Neveléstudományi Intézet honlapján olvasható.